Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Noble Lashes Lublin


I. Definicje.

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.noblelashes.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. „Sprzedawca” –Manilash By Joanna Radko-Budzyńska  z siedzibą ul.Ignacego Czumy 2/29, 20-153 Lublin , nr NIP: 713 298 66 22 , e-mail: sklep@noblelasheslublin.pl, tel. 734153143 ,
b. „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.noblelashes.pl oraz jej podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. Postanowienia ogólne.

§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 4
1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne (w tym oferty rabatów zależnych od wielkości zamówienia). Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki, które są wskazywane oddzielnie stosownie do treści odpowiedniej podstrony Sklepu.

§ 5
1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w 
Sklepie. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie.

§ 6
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych państw Unii Europejskiej.


§ 7
1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, dysponowanie adresem e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania


III. Założenie Konta w Sklepie.

§ 8
Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9
1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja/Zarejestruj mnie” znajdującą się w odpowiedniej części stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, adres, a w stosunku do osób pragnących uzyskać fakturę VAT także NIP bądź numer PESEL. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W następstwie wysłania formularza, Sprzedawca wysyła do osoby pragnącej założyć Konto, na wskazany adres e-mail, wiadomość potwierdzającą założenie Konta w Sklepie.
5. Kliknięcie na przycisk „zarejestruj mnie” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 10
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 11
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.
2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta.
3. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 12
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w odpowiednie zakładki asortymentu, a następnie kliknięcie ikony „kup teraz!” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić oraz po wyborze sposobu płatności oraz dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdz dalej”. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. W stosownej rubryce można nanieść ewentualne uwagi do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
4. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź”. Kliknięcie przycisku „Potwierdź” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
5. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.
6. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

§ 13
1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: ,, szybki przelew DOTPAY, płatność za pobraniem. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska,Dostwa na terenie Lublina. 
2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
3. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w stosownej zakładce Sklepu.

§ 14
Klient może zgłosić żądanie wystawienia na jego rzecz faktury VAT, dokumentującej zawarcie umowy sprzedaży stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 15
Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
- w przypadku wyboru korzystanie z systemu DOTPAY – po autoryzacji transakcji uzyskanej przez Sprzedawce od operatora płatności,
- w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.


V. Konto.

§ 16
Status zamówienia złożonego przez Klienta może on śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

§ 17
Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.


VI. Gwarancja.

§ 18
1. Sprzedawca jako Gwarant udziela Klientowi gwarancji co do jakości rzeczy na nabyte przez Klienta towary.
2. Gwarant zapewnia, że towary są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego funkcjonowania jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich użytkowego przeznaczenia.
3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych towarach.
4. Gwarancja nie obejmuje towaru, którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na towarze, nie można zidentyfikować, jako towaru zakupionego u Gwaranta.

§ 19
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady objętej gwarancją, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Gwaranta na piśmie, wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny zawierający:
a) nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem towaru,
b) termin ujawnienia wady,
c) na czym polegają nieprawidłowości w działaniu towaru.
2. W celu realizacji gwarancji Klient zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Gwaranta. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie towaru do Gwaranta odpowiada Klient.
3. Po dostarczeniu towaru przez Klienta. Gwarant jest obowiązany – według swojego wyboru – do zwrotu zapłaconej ceny bądź do wymiany rzeczy na wolną od wad.
4. Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia towaru przez Klienta. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie.
5. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych. Gwarant poinformuje Klienta o wykonaniu przelewu na jego rachunek bankowy bądź o wymianie towaru a następnie wysłaniu go do Klienta.
6. W przypadku, gdy Gwarant dostarczy Klientowi towar wolny od wad w zamian za towar wadliwy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się an nowo od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad.

§ 20
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty towar.
2. Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Gwaranta.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.


VII. Zwroty i reklamacje.

§ 21
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.noblelashes.pl/formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Adres, na który Klient powinien dokonać zwrotu towaru to Manilash By Jonna Radko-Budzyńska ., Niccolo Paganiniego 2  , 20-850 Lublin .

§ 22
1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@noblelasheslublin.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.


VIII. Czas trwania umowy o założenie Konta.

§ 23
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 24
1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@noblelasheslublin.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.
W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.


IX. Postanowienia końcowe.

§ 25
1. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.noblelasheslublin.pl.
3. Polityka prywatności https://noblelasheslublin.pl/polityka-prywatnosci.